Tham luận về lĩnh vực văn hóa tại Đại hội đảng bộ huyện

THAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VĂN HÓA, BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC
—–

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa Đaị hội!
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa … trình Đại hội. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có kết cấu khoa học, lo gic, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế nhiệm kỳ qua. Đặc biệt chủ đề Đại hội đã bao quát những vấn đề quan trọng, cốt lõi trong sự phát triển của huyện những năm tới; thể hiện đột phá trong tư duy lý luận và thực tiễn của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tôi tin chắc rằng với những thành tựu của các nhiệm kỳ qua và kinh nghiệm mà BCH Đảng bộ đã rút ra, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, huyện nhà sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề chủ đề: Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa.

tham luận của chủ tịch ủy ban mttq tại đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ HUYỆN
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—–

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các vị đại biểu!
Kính thưa Đại hội!
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa … trình Đại hội. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có kết cấu khoa học, lo gic, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế nhiệm kỳ qua. Đặc biệt chủ đề Đại hội đã bao quát những vấn đề quan trọng, cốt lõi trong sự phát triển của huyện những năm tới; thể hiện đột phá trong tư duy lý luận và thực tiễn của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tôi tin chắc rằng với những thành tựu của các nhiệm kỳ qua và kinh nghiệm mà BCH Đảng bộ đã rút ra, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, huyện nhà sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong xây dựng tổ chức, tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước”.

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ ………………
*
Số -CTr/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………….., ngày tháng ….. năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TOÀN KHÓA
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—–

– Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/72016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.
– Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra , giám sát, kỷ luật của Đảng
– Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025.
– Căn cứ chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XX nhiệm kỳ 2020 – 2025.
– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XX nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XX xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

NĂM 2020
1. Chương trình kiểm tra
1.1. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-

chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ ………………
*
Số -CTr/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………….., ngày tháng ….. năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC TOÀN KHÓA CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—–

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ xã thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Quy chế làm việc, Ban chấp hành Đảng bộ xã xây dựng chương trình công tác toán khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:
NĂM 2020

Tham luận tại đại hội về xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——

Kính thưa Đoàn chủ tịch
Kính thưa các bị đại biểu khách quý.
Kính thưa Đại hội.
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa … trình Đại hội. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có kết cấu khoa học, lo gic, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế nhiệm kỳ qua. Đặc biệt chủ đề Đại hội đã bao quát những vấn đề quan trọng, cốt lõi trong sự phát triển của huyện những năm tới; thể hiện đột phá trong tư duy lý luận và thực tiễn của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trong tâm và khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tôi tin chắc rằng với những thành tựu của các nhiệm kỳ qua và kinh nghiệm mà BCH Đảng bộ đã rút ra, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, huyện nhà sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề chủ đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.