Tham luận tại hội nghị điển hình tiên tiến huyện giai đoạn 2015 – 2020

THAM LUẬN
TẠI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP HUYỆN
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
———————

Kính thưa………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa các đồng chí!
Hôm nay, Tôi rất vui mừng, phấn khởi là một trong….đại biểu đại diện cho…tập thể và cá nhân dự hội nghị điển hình tiên tiến huyện……..giai đoạn 2015 – 2020, càng vinh dự hơn khi là đại diện cho các tập thể điển hình tiên tiến phát biểu tham luận tại hội nghị. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho hệ thống chính trị, nhân dân và cán bộ xã……….gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa các đồng chí!
Trước hết, Tôi đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Báo cáo được chuẩn bị công phu, kết cấu khoa học, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020, thông qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện. Đặc biệt tôi rất trân trọng và bị thuyết phục bởi những tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến với những cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở gợi ý của Ban tổ chức hội nghị, sau đây tôi xin tham luận với nội dung: Một số giải pháp và kinh nghiệm trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thưa các đồng chí.

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………
ĐẢNG ỦY XÃ……………..
*
Số -QC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng năm 2020
QUY CHẾ
Làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khoá ……,
nhiệm kỳ 2020 – 2025
——

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
– Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra , giám sát, kỷ luật của Đảng
– Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá ….., nhiệm kỳ 2020 – 2025;
– Ban Chấp hành Đảng bộ xã….. ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khoá ……, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ ……………………
ĐẢNG ỦY XÃ …..
*
Số……. – QĐ/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày …… tháng ….. năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã,
Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy xã …..
khóa ……, nhiệm kỳ 2020-2025
————–

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi thành Điều lệ Đảng;
– Căn cứ Quy định 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.
Căn cứ Quy chế làm việc số …..-QC/HU ngày …../……/….. của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã………. lần thứ…..nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã …… họp ngày …./…../……
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy khóa ….., nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng Đảng ủy; các Ban của Đảng ủy; MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể liên quan; các Chi bộ trực thuộc và các đồng chí Đảng ủy viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– TT Huyện ủy (b/c);
– TT ĐU, HĐND, UBND xã (t/h);
– Như Điều 2 (t/h);
– Lưu VP. T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ, BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ ……. KHOÁ ….., NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Ban hành kèm theo QĐ số – QĐ/ĐU, ngày …./…../…… của BCH Đảng bộ xã)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mọi hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ xã (gọi tắt là Đảng ủy), Ban Thường vụ Đảng ủy (gọi tắt là Ban Thường vụ), Thường trực Đảng ủy và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành (gọi tắt là Đảng ủy viên) phải chấp hành các nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định của mình.

Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ ……………………
ĐẢNG ỦY XÃ …..
*
Số……. – QĐ/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày …… tháng ….. năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã,
Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy xã …..
khóa ……, nhiệm kỳ 2020-2025
————–

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi thành Điều lệ Đảng;
– Căn cứ Quy định 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.
Căn cứ Quy chế làm việc số …..-QC/HU ngày …../……/….. của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã………. lần thứ…..nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã …… họp ngày …./…../……
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy khóa ….., nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng Đảng ủy; các Ban của Đảng ủy; MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể liên quan; các Chi bộ trực thuộc và các đồng chí Đảng ủy viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– TT Huyện ủy (b/c);
– TT ĐU, HĐND, UBND xã (t/h);
– Như Điều 2 (t/h);
– Lưu VP. T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ, BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ ……. KHOÁ ….., NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Ban hành kèm theo QĐ số – QĐ/ĐU, ngày …./…../…… của BCH Đảng bộ xã)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mọi hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ xã (gọi tắt là Đảng ủy), Ban Thường vụ Đảng ủy (gọi tắt là Ban Thường vụ), Thường trực Đảng ủy và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành (gọi tắt là Đảng ủy viên) phải chấp hành các nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định của mình.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”,

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010
của Ban Bí thư (khóa X) “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm
văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”
—————-

Thực hiện Kế hoạch số ….-KH/HU, ngày …./4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, Đảng ủy xã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW trên địa bàn, cụ thể như sau: