báo cáo của ubnd xã về đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ………….
*
Số /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..….…, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện
quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
—–

Thực hiện Công văn số / UBND-VP ngày /01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân xã ……báo cáo thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

Báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN
XÃ………….
*
Số /BC-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..….…, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng,
ban hành văn bản quy phạm pháp luật
—–

Thực hiện Công văn số / HĐND-VP ngày /01/2024 của Hội đồng nhân dân huyện về việc báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân xã báo cáo thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2025)

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………….
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________________________
………, ngày …. tháng 01 năm 2024
BÁO CÁO
TỔNG KẾT 15 NĂM THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG (2011 – 2025)
—-

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2015) và tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy xã báo cáo kết quả 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ xã, cụ thể như sau:

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35-CT/TW NGÀY 30/5/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

ĐẢNG BỘ HUYỆN …………………
ĐẢNG UỶ XÃ ……………………..
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….., ngày ….. tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019
của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
——————

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày … tháng …. năm …. của BTV Huyện ủy về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:
PHẦN I
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35-CT/TW

1. Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên.
Ngay sau khi Chỉ thị 35-CT/TW được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, huyện đến các đồng

Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

ĐẢNG BỘ HUYỆN …………………
ĐẢNG UỶ XÃ ……………………..
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….., ngày ….. tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019
của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
——————

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày … tháng …. năm …. của BTV Huyện ủy về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau: