Báo cáo tổng kết thi hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN
XÃ………….
*
Số /BC-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..….…, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
—–

Thực hiện Kế hoạch số /KH-TTHĐND ngày /11/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổng kết thi hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả thi hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn, cụ thể như sau:
A. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Ngay sau khi Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành, thực hiện các

Báo cáo kiểm điểm của Chủ tịch (Phó chủ tịch) Hội liên hiệp phụ nữ xã năm 2023

Mẫu 2B-HD/HU
ĐẢNG BỘ ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: …………
…….., ngày 30 tháng 11 năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2023
(Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Chức vụ chính quyền: …………………………………………………….
Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch (Phó chủ tịch) Hội liên hiệp phụ nữ xã
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……..
Chi bộ……………………………….…………………………. ………..
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc; liên hệ các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bản thân có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; tin tưởng và thường xuyên học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn Thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thể hiện chính kiến, lập trường rõ ràng trước những vấn đề mới, vấn đề khó, nhạy cảm phức tạp.

Báo cáo kiểm điểm Chủ tịch Hội Nông dân (Phó chủ tịch Hội Nông dân xã) năm 2023

Mẫu 2B-HD/HU
ĐẢNG BỘ ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: …………
…….., ngày 30 tháng 11 năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2023
(Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Chức vụ chính quyền: …………………………………………………….
Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội Nông dân xã
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……..
Chi bộ……………………………….…………………………. ………..
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc; liên hệ các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bản thân có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; tin tưởng và thường xuyên học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn Thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thể hiện chính kiến, lập trường rõ ràng trước những vấn đề mới, vấn đề khó, nhạy cảm phức tạp.
Bản thân nghiêm túc và gương mẫu trong học tập các Chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận… của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Báo cáo kiểm điểm của Bí thư Đoàn Thanh niên (Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã) năm 2023

Mẫu 2B-HD/HU
ĐẢNG BỘ ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: …………
…….., ngày 30 tháng 11 năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2023
(Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Chức vụ chính quyền: …………………………………………………….
Chức vụ đoàn thể: Bí thư (Phó Bí thư) Đoàn Thanh niên xã
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……..
Chi bộ……………………………….…………………………. ………..
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc; liên hệ các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bản thân có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; tin tưởng và thường xuyên học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn Thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thể hiện chính kiến, lập trường rõ ràng trước những vấn đề mới, vấn đề khó, nhạy cảm phức tạp.
Bản thân nghiêm túc và gương mẫu trong học tập các Chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận… của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Báo cáo kiểm điểm của Chủ tịch (Phó chủ tịch) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã năm 2023

Mẫu 2B-HD/HU
ĐẢNG BỘ ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: …………
…….., ngày 30 tháng 11 năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2023
(Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Chức vụ chính quyền: …………………………………………………….
Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch (Phó chủ tịch) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……..
Chi bộ……………………………….…………………………. ………..
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc; liên hệ các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bản thân có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; tin tưởng và thường xuyên học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn Thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thể hiện chính kiến, lập trường rõ ràng trước những vấn đề mới, vấn đề khó, nhạy cảm phức tạp.
Bản thân nghiêm túc và gương mẫu trong học tập các Chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận… của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.