BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 37 -NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VỀ CÔNG TÁC LÝ LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN ĐẾN NĂM 2030

ĐẢNG BỘ HUYỆN …………………
ĐẢNG UỶ XÃ ……………………..
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….., ngày ….. tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW
ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận
và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
——

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày … tháng …. năm 2024 của BTV Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Đảng ủy xã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 37), cụ thể như sau:

BAO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (CỦA UBND XÃ)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……………………

Số: /BC-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày tháng …….năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Luật chính quyền địa phương năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019)
—–

Thực hiện Văn bản số /UBND-VP ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổng kết thi hành Luật chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Ủy ban nhân dân xã…….báo cáo kết quả thi hành Luật chính quyền địa phương, cụ thể như sau:
Phần 1
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
VÀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
………………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên…ha, dân số có….hộ với…nhân khẩu, sinh sống ở….thôn dân cư, trong đó …% dân số là người Kinh.
Thực hiện Luật chính quyền địa phương năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Kết quả tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt…%, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt….triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế

BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (CỦA HĐND XÃ)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ……………………

Số: /BC-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày tháng …….năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Luật chính quyền địa phương năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019)
—–

Thực hiện Kế hoạch số /KH-HĐND ngày tháng năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổng kết thi hành Luật chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Hội đồng nhân dân xã…….báo cáo kết quả thi hành Luật chính quyền địa phương, cụ thể như sau:
Phần 1
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
VÀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
………………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên…ha, dân số có….hộ với…nhân khẩu, sinh sống ở….thôn dân cư, trong đó …% dân số là người Kinh.

báo cáo của ubnd xã về đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ………….
*
Số /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..….…, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện
quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
—–

Thực hiện Công văn số / UBND-VP ngày /01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân xã ……báo cáo thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

Báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN
XÃ………….
*
Số /BC-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..….…, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng,
ban hành văn bản quy phạm pháp luật
—–

Thực hiện Công văn số / HĐND-VP ngày /01/2024 của Hội đồng nhân dân huyện về việc báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân xã báo cáo thực trạng thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

12