Báo cáo tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2021 – 2025

ĐẢNG BỘ HUYỆN……..
ĐẢNG ỦY XÃ…………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2021 – 2025
—–

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày /6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2021 – 2025, Đảng ủy xã ….. báo cáo kết quả công tác dân vận nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Khái quát tình hình chung
Xã………….nằm ở phía ……..của huyện………….. Xã có vị trí địa lý: Phía bắc tiếp giáp với xã…………….và xã………….; phía đông tiếp xã…………..; phía tây tiếp giáp xã……………; phía nam tiếp giáp xã…………và xã…………..Xã có tổng diện tích tự nhiên …..ha. Dân số có…hộ với….nhân khẩu, sinh sống ở …thôn dân cư, trong đó người Kinh chiếm….%, còn lại là các dân tộc thiểu số như……….Trên địa bàn xã có 02 tôn giáo là đạo Phật với …..Phật tử và đạo ….. với…..tín đồ.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương và đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ năm 2020 đến nay đạt …%, bình quân giá trị sản xuất đầu người năm 2013 đạt…..triệu đồng, tăng….triệu đồng so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và có nhiều bộ. Đời sống văn hóa ở cơ sở được nâng cao, bình quân hàng năm có trên 91% số hộ và 90% số thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa được chú trọng.Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn và nâng cao, có 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có có 2/3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; đã triển khai các biện pháp hiệu quả để phòng chống dịch Covid19 đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
Hệ thống chính trị được củng cố và tăng tường. Đảng bộ có…..chi bộ trực thuộc với tổng số….đảng viên, trong đó có……chi bộ nông thôn,…chi bộ trường học, 01 chi bộ công an, 01 chi bộ quân sự, …chi bộ khác. Hoạt động của chính quyền (Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã) có nhiều đổi mới; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị bám sát tình hình cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, đoàn viên, hội viên
2. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dân vận nhiệm kỳ 2021 – 2025
* Thuận lợi:
– Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế…về công tác dân vận của hệ thống chính trị.
– Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, thống nhất, nhân dân trên địa bàn xã có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
– Kinh tế xã hội địa phương phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
* Khó khăn
– Tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch bệnh Covid19 đã tác động sâu sắc đến sức khỏe, đời sống, thu nhập, sản xuất, kinh doanh của nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
– Một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
– Một số ít cán bộ không chuyên trách xã, thôn còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng vận động quần chúng, lúng túng trước những vấn đề mới nảy sinh;
____________________

BÁO CÁO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ 2020 – 2025 ĐẾN NAY (BÁO CÁO CẤP XÃ, THỊ TRẤN)

ĐẢNG BỘ HUYỆN……..
ĐẢNG ỦY XÃ…………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay
—–

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày /5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc báo cáo kết quả xây dựng đội ngũ các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Đảng ủy xã ….. báo cáo kết quả cụ thể như sau:
MỞ ĐẦU
Xã………….nằm ở phía ……..của huyện………….. Xã có vị trí địa lý: Phía bắc tiếp giáp với xã…………….và xã………….; phía đông tiếp xã…………..; phía tây tiếp giáp xã……………; phía nam tiếp giáp xã…………và xã…………..Xã có tổng diện tích tự nhiên …..ha. Dân số có…hộ với….nhân khẩu, sinh sống ở …thôn dân cư, trong đó người Kinh chiếm….%, còn lại là các dân tộc thiểu số như……….Trên địa bàn xã có 02 tôn giáo là đạo Phật với …..Phật tử và đạo ….. với…..tín đồ.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương và đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ năm 2020 đến nay đạt …%, bình quân giá trị sản xuất đầu người năm 2013 đạt…..triệu đồng, tăng….triệu đồng so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và có nhiều bộ. Đời sống văn hóa ở cơ sở được nâng cao, bình quân hàng năm có trên 91% số hộ và 90% số thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa được chú trọng.Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn và nâng cao, có 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có có 2/3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; đã triển khai các biện pháp hiệu quả để phòng chống dịch Covid19 đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
Hệ thống chính trị được củng cố và tăng tường. Đảng bộ có…..chi bộ trực thuộc với tổng số….đảng viên, trong đó có……chi bộ nông thôn,…chi bộ trường học, 01 chi bộ công an, 01 chi bộ quân sự, …chi bộ khác. Hoạt động của chính quyền (Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã) có nhiều đổi mới; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị bám sát tình hình cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, đoàn viên, hội viên
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương có những thuận lợi, khó khăn, đó là:
* Thuận lợi:
– Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, cùng các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế… của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Huyện ủy cùng các cơ chế, chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ là cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu của lãnh đạo xã tại Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024 Trường mầm non

PHÁT BIỂU
CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG
Tại Lễ tổng kết năm học mới 2023 – 2024
(Trường mầm non)

Kính thưa……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các cháu!
Hòa trong không khí của những ngày tháng năm lịch sử, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024 của Trường mầm non xã nhà. Lời đầu tiên, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của xã, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Phát biểu của lãnh đạo xã tại Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024 của Trường trung học cơ sở

PHÁT BIỂU
CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG
Tại Lễ tổng kết năm học mới 2023 – 2024
(Trường trung học cơ sở)

Kính thưa……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh!
Hòa trong không khí của những ngày tháng năm lịch sử, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024 của Trường trung học cơ sở xã nhà. Lời đầu tiên, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của xã, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Phát biểu của lãnh đạo tại Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024 (Trường tiểu học)

PHÁT BIỂU
CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG
Tại Lễ tổng kết năm học mới 2023 – 2024
(Trường tiểu học)

Kính thưa……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh!
Hòa trong không khí của những ngày tháng năm lịch sử, hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024 của Trường tiểu học xã nhà. Lời đầu tiên, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của xã, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

12