BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TỪ SAU KHI LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÓ HIỆU LỰC, NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 30/6/2023