Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………..
ĐẢNG ỦY XÃ ………………..
*
Số ……….- BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng kết 15 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
————————–

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày tháng 11 năm 2021 của BTV Huyện ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng ủy xã……..báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa X trên địa bàn xã, cụ thể như sau
I. Khái quát tình hình chung, những thuận lợi và khó khăn trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………..
ĐẢNG ỦY XÃ ………………..
*
Số – BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày … tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên
——————

Thực hiện Công văn số -CVHU ngày tháng 9 năm 2021 của Huyện ủy về báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, Đảng ủy xã báo cáo kết quả công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ từ năm 2010 đến nay, cụ thể như sau:

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn xã

Đội ngũ cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, trong hoạt động công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nói riêng và của hệ thống chính trị nói chung xét cho cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức.
Trong hệ thống chính trị nước ta, xã, phường, thị trấn (cấp cơ sở) là nền tảng của hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội quốc gia; là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi giải quyết trực tiếp các vấn đề của người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vừa là bộ phận cấu thành, vừa là chủ thể quản lý của bộ máy chính quyền ở cấp xã, là nhân tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, cũng như trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương. Trước yêu cầu mới, phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ cơ sở ngang tầm nhiệm vụ là việc cấp bách, đồng thời có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Do vậy, quản lý và nhận biết được thực trạng năng lực của đội ngũ CB, CC cấp xã là yếu tố cơ bản có tính quyết định góp phần đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao năng lực đội ngũ CB, CC nhằm đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước ở cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã hay còn gọi là cấp cơ sở).

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ xã

Qua thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong gần 90 năm – kể từ khi được thành lập vào ngày 3/2/1930 đến nay, mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đóng một vai trò đặc biệt – là một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển lớn mạnh và việc thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng của Đảng. Vai trò của người đảng viên cũng đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn là một yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cấp bách thuộc về công tác xây dựng Đảng của mỗi tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là tại các chi bộ – nơi trực tiếp tổ chức sinh hoạt và triển khai thực hiện nhiệm vụ cho từng đảng viên.

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua (1930 – 2017) đã chứng minh, cách mạng muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng lãnh đạo. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng không thể giành được thắng lợi. Thực tế lịch sử đã khẳng định: “Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.
Trong hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng, tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa các cơ quan lãnh đạo của Đảng với quần chúng nhân dân, nơi trực tiếp tổ chức vận động quần chúng thực hiện chủ trương,