Tham luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân

THAM LUẬN
Của Bí thư chi bộ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
nâng cao đời sống và thu nhập của nhân dân
(Tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025)
——–

Kính thưa các vị đại biểu khách mời
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa 15 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 15. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.
Thông qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị tôi thấy rằng thấy trong nhiệm kỳ qua, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương và các giải pháp để đẩy

Tham luận của Ban chỉ huy quân sự xã tại Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
CỦA CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ VỀ PHONG TRÀO THI ĐU YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN XÃ
———————

Kính thưa………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa….. trình Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội. Để góp ý bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ, trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi tham luận với chủ đề: Lực lượng dân quân xã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác dân vận.
Xã…….có diện tích ….ha, dân số….người sinh sống ở…thôn dân cư, lực lượng dân quân của xã có…..người, chiếm…..% dân số toàn xã, trong đó có….người là đảng viên. Lực lượng dự bị động viên có…ngườ. Việc biên chế lực lượng dân quân, dự bị động viên đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, địa bàn đã góp phần vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như phong trào thi đua quyết thắng.
Xác định phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương, trong đó có lực lượng dân quân xã, trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự xã đã thường xuyên quan tâm làm tốt việc quán

Tham luận của hiệu trưởng Trường THCS tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
Của Bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường THCS
tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025
—–

Kính thưa các vị đại biểu khác mời.
Kính thưa Đại hội
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa….. trình Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội. Để góp ý bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ, trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi tham luận với chủ đề: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong trường học gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Kính thưa Đại hội.
Như các đồng chí đã biết công tác xây dựng đảng trong trường học có vai trò quan trọng, chi bộ là hạt nhân lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng, lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xác định đúng tầm quan trọng đó, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ trường

Phát biểu (Lời hứa) của đại diện Ban chấp hành khóa mới trước đại hội

BÀI PHÁT BIỂU
CỦA ĐẠI DIỆN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA …………..
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—–

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các quý vị đại biểu khách mời.
Kính thưa Đại hội!
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã ….. lần thứ …….. nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm …. đồng chí. Các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành khóa mới đều trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt cao, trúng với phương án nhân sự Ban Chấp hành khóa ….. trình Đại hội. Điều đó đã thể hiện

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 2 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2009 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
—————-

Thực hiện Công văn số -CV/HU của Huyện ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2009 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Đảng ủy xã…..báo cáo kết quả 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, trên địa bàn xã cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH; NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 290-QĐ/TW
………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên …….ha, dân số ……….người. Đảng bộ xã có …..đảng viên, đang sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác. Khối dân vận xã có….Tổ dân vận với….thành viên.
* Thuận lợi:
– Trong những năm qua, với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, kinh tế xã hội của địa phương có bước phát triển mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.
– Tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
– Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân vận, nên đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định 290 của Bộ Chính trị.