Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………….
ĐẢNG ỦY XÃ……………….
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng
nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025
———-

Thực hiện Hướng dẫn số -HD/HU ngày /3/2020 của Huyện ủy về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy xã ….báo cáo kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:
I. Khái quát đặc điểm tình hình chung
* Khái quát chung:
……………là xã nằm ở phía…….của huyện, có diện tích tự nhiên…..ha, dân số …..người, sinh sống ở….thôn dân cư. Hiện nay, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở …chi bộ. Ban chấp hành Đảng ủy có ….đồng chí, Ban Thường vụ có ….đồng chí. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có…..đồng chí, gồm Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và …ủy viên.
* Những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020
+ Thuận lợi.
– Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác xây dựng đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng nói riêng.

Tham luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
————

Kính thưa Đoàn chủ tịch
Kính thưa Đại hội.
Được sự đồng ý và trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin phát biểu tham luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thứ nhất: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX có bố cục hợp lý, đã đánh giá, làm rõ, nêu bật được những thành quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển và chuyển dịch cơ

Tham luận góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

THAM LUẬN
GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Được sự đồng ý và trên cơ sở gợi ý thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, sau đây tôi xin góp ý vào các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa Đại hội!
Tôi rất đồng tình với ý kiến của đại biểu ……. – đại biểu đoàn đại biểu chi bộ thôn ….. về tính công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo chính trị, tôi xin góp ý vào nội dung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đề xuất với Đảng các giải pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Tham luận: Nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới.

THAM LUẬN
Của Bí thư Đoàn xã tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã…….
Lần thứ…… nhiệm kỳ 2015 – 2020
—–

Kính thưa……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình bày tại hội nghị. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, kết cấu khoa học, lô gic, dung lượng hợp lý, thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành Đảng bộ khóa ….. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, để làm rõ hơn các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm, đóng góp xây dựng phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, sau đây Tôi xin tham luận với chủ đề: Nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới.

Tham luận của Bí thư chi bộ tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
CỦA BÍ THƯ CHI BỘ TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————
Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.
Kính thưa Đại hội!
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa 22 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 22.