Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN

1. Lời giới thiệu:
Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua (1930 – 2017) đã chứng minh, cách mạng muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng lãnh đạo. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng không thể giành được thắng lợi. Thực tế lịch sử đã khẳng định: “Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.
Trong hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng, tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa các cơ quan lãnh đạo của Đảng với quần chúng nhân dân, nơi trực tiếp tổ chức vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp tạo nguồn và phát triển đảng viên, đào tạo cán bộ các cấp cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Đảng chỉ vững mạnh khi được xây dựng trên nền tảng là các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Vì thế, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và trong công tác xây dựng Đảng, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn coi việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng.
Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội”. Trong công tác xây dựng Đảng, củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng là vấn đề then chốt của nhiệm vụ then chốt. Các Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/6/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013 – 2020 đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

Báo cáo kết quả sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Mẫu 02/SK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã………..
Tác giả:
Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác
(hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến nếu có
(ghi rõ đối với từng đồng tác giả) Nội dung đóng góp
(Ghi rõ nội dung đóng góp vào sáng kiến đối với từng đồng tác giả)
Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong giai đoạn hiện nay

2. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 30/6/2018
3. Các thông tin cần bảo mật: Không

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ GIAI ĐOẠN 2000 – 2020
——————————-
Kính thưa…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lời đầu tiên, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã, Tôi gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phát biểu gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

PHÁT BIỂU
TẠI BUỔI GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ 15 NĂM NGÀY TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
—–

Kính thưa…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu khách quý.
Thưa các đồng chí.
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020). Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã Tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã nhà lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí dự buổi gặp mặt sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý.
Thưa các đồng chí.
Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (CAND) ra đời ngày 19/8/1945 trong khí thế thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, với 3 tổ chức đầu tiên ở 3 miền

Tham luận về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

THAM LUẬN VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII
VÀ CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các vị đại biểu khách quý
Kính thưa Đại hội!
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa …. trình Đại hội. Các dự thảo Báo cáo có kết cấu khoa học, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tạo, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế nhiệm kỳ qua. Đặc biệt dự thảo thể hiện đột phá trong tư duy lý luận và thực tiễn của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trong tâm và khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tôi tin chắc rằng với những thành tựu của các nhiệm kỳ qua và kinh nghiệm mà BCH Đảng bộ đã rút ra, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, huyện nhà sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề ‘‘Những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.