Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã

BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN

1. Lời giới thiệu:
Đội ngũ cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, trong hoạt động công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nói riêng và của hệ thống chính trị nói chung xét cho cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức.
Trong hệ thống chính trị nước ta, xã, phường, thị trấn (cấp cơ sở) là nền tảng của hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội quốc gia; là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi giải quyết trực tiếp các vấn đề của người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vừa là bộ phận cấu thành, vừa là chủ thể quản lý của bộ máy chính quyền ở cấp xã, là nhân tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, cũng như trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương. Trước yêu cầu mới, phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ cơ sở ngang tầm nhiệm vụ là việc cấp bách, đồng thời có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Do vậy, quản lý và nhận biết được thực trạng năng lực của đội ngũ CB, CC cấp xã là yếu tố cơ bản có tính quyết định góp phần đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao năng lực đội ngũ CB, CC nhằm đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước ở cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã hay còn gọi là cấp cơ sở).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn. Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở”. Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã xác định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Trong các chính sách về cán bộ, công chức, những năm gần đây chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được Đảng, Nhà nước quan tâm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và mang lại những kết quả tích cực. Song nhìn chung, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã vẫn còn nhiều bất cập; chưa tạo được động lực thúc đẩy cán bộ, công chức tự giác, hăng say nỗ lực làm việc, tận tâm, tận lực với việc công; chất lượng cán bộ, công chức cấp xã còn thấp, chưa thu hút được người trẻ tuổi, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt vào làm việc và gắn bó lâu dài ở cấp xã; nhiều vướng mắc, bức xúc của người dân chưa được giải quyết, nhiều sai phạm ở cơ sở bắt nguồn từ phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức cấp xã. Điều đó đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi địa phương. Từ thực tế đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các chính sách đối với CB,CC cấp xã; các địa phương cần chủ động đề ra các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn cấp xã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN

1. Lời giới thiệu:
Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua (1930 – 2017) đã chứng minh, cách mạng muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng lãnh đạo. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng không thể giành được thắng lợi. Thực tế lịch sử đã khẳng định: “Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.
Trong hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng, tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa các cơ quan lãnh đạo của Đảng với quần chúng nhân dân, nơi trực tiếp tổ chức vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp tạo nguồn và phát triển đảng viên, đào tạo cán bộ các cấp cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Đảng chỉ vững mạnh khi được xây dựng trên nền tảng là các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Vì thế, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và trong công tác xây dựng Đảng, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn coi việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng.
Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội”. Trong công tác xây dựng Đảng, củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng là vấn đề then chốt của nhiệm vụ then chốt. Các Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/6/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013 – 2020 đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

Báo cáo kết quả sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Mẫu 02/SK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã………..
Tác giả:
Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác
(hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến nếu có
(ghi rõ đối với từng đồng tác giả) Nội dung đóng góp
(Ghi rõ nội dung đóng góp vào sáng kiến đối với từng đồng tác giả)
Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong giai đoạn hiện nay

2. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 30/6/2018
3. Các thông tin cần bảo mật: Không

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ GIAI ĐOẠN 2000 – 2020
——————————-
Kính thưa…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lời đầu tiên, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã, Tôi gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phát biểu gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

PHÁT BIỂU
TẠI BUỔI GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ 15 NĂM NGÀY TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
—–

Kính thưa…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu khách quý.
Thưa các đồng chí.
Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020). Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã Tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã nhà lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí dự buổi gặp mặt sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý.
Thưa các đồng chí.
Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (CAND) ra đời ngày 19/8/1945 trong khí thế thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, với 3 tổ chức đầu tiên ở 3 miền