Báo cáo tổng kết Thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay)

ĐẢNG BỘ HUYỆN……………..
ĐẢNG ỦY XÃ…………..
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày tháng 3 năm 2023
BÁO CÁO
Kết quả thi hành Điều lệ Đảng
(Từ năm 2011 đến nay)
—–

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay), Đảng ủy xã báo cáo kết quả Thi hành Điều lệ Đảng (Từ năm 2011 đến nay) cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG (TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY)
1. Khái quát đặc điểm tình hình chung của địa phương.
Xã ……………nằm ở phía……của huyện……………… Xã có tổng diện tích tự nhiên ……ha, dân số có…..hộ với….nhân khẩu, sinh sống…..thôn dân cư, trong đó….% là người Kinh, còn lại là các dân tộc thiểu số như……
Đảng bộ xã có……đảng viên, hiện đang sinh hoạt đảng ở…..chi bộ, trong đó đảng viên chính thức……đồng chí, đảng viên dự bị…..đồng chí. Có…..đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên.

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

ĐẢNG BỘ HUYỆN……………..
ĐẢNG ỦY XÃ…………..
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày tháng 3 năm 2023
BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW
ngày 9/2/2018 của Ban bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”
—–

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU, ngày /2/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Đảng ủy xã……. báo cáo kết quả 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW trên địa bàn, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW.
1. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt.
Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời sao gửi Chỉ thị 23 đến các chi bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương. Kết quả có 98% đảng viên trong Đảng bộ đã tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị và tham gia viết bài thu hoạch sau học tập.

Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 – 2023)

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
XÃ………….
BAN THƯỜNG TRỰC
¬¬¬
Số: /BC-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày . tháng ….. năm 2023
BÁO CÁO
Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-MTTQ-BTT ngày / /2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
Kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội
“Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023
I. Đặc điểm tình hình
Xã…….nằm ở khu vực phía……của huyện……..Xã có tổng diện tích tự nhiên…..km2, dân số có…..hộ với…..nhân khẩu. Có….dân tộc cùng chung sống gồm các dân tộc……………trong đó người Kinh chiếm…..%.
Hệ thống chính trị trên địa bàn xã được củng cố, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường, công tác quản lý điều hành của chính quyền có nhiều đột phá, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới theo hướng sâu sát địa bàn, cơ sở, đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tham luận về xây dựng đảng, hệ thống chính trị gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

THAM LUẬN
VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
GẮN VỚI XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
—————————

Kính thưa đồng chí…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Được sự đồng ý của Ban Tổ chức cho phép phát biểu tại hội thảo, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho Đảng ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã …………., xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trước hết, tôi đồng tình nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 vừa được thông qua tại hội nghị. Trong năm có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tình hình dịch Covid19 diễn biến rất phức tạp những tháng đầu năm; cuộc chiến tranh Nga – Ucraina nổ ra từ tháng 2 đến nay và có dấu hiệu kéo dài đã tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, gây đứt gãy các chuỗi cung ứng, trong đó có xăng dầu, bên

Phát biểu đón nhận danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu

PHÁT BIỂU TẠI LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU
THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
——

Kính thưa ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kính thưa các bị đại biểu khách quý.
Thưa toàn thể nhân dân.
Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những kết quả quan trọng trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự Lễ đón nhận danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu của cán bộ và nhân dân thôn……………Đây là sự kiện rất quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị, sự nỗ lực, cố gắng và thành quả của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn.
Thay mặt lãnh đạo UBND xã, Tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, cán bộ và nhân dân trong thôn lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc buổi lễ thành công.
Kính thưa các bị đại biểu khách quý.
Thưa toàn thể nhân dân.
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được triển khai sâu rộng, được sự đồng thuận, thực hiện quyết liệt các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cả nước nói chung, trên địa bàn xã nói riêng.