Chương trình hành động của ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 , hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số….thôn….. tiếp xúc cử để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình, đồng thời để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ….. xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
(hoặc thay thế bằng đoạn khác: Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công)

Chương trình hành động của cán bộ quản lý trật tự đô thị ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CÁN BỘ QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND phường …….nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số …….. tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử ………… xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của công chức văn phòng thống kê ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ XÃ
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ, PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2021 tại đơn vị bầu cử số ………… tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số…………xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chương trình hành động của Bí thư Đảng ủy ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 , hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số….thôn….. tiếp xúc cử để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình, đồng thời để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ….. xin được gửi tới các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.