Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đoàn xã năm 2023

MẪU 01-HD/HU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
XÃ……………
*
Số /BC-BTV

…….., ngày…… tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HCM XÃ

NĂM 2023

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập thể Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM xã kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc.
Năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời thường xuyên rà soát các quy định, quy chế mới của cấp trên để kịp thời bổ sung Quy chế làm việc.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Hội Nông dân xã năm 2023

MẪU 01-HD/HU

HỘI NÔNG DÂN
XÃ……………
*
Số /BC-BTV Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN XÃ

NĂM 2023

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập thể Ban Thường vụ Hội Nông dân xã kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc.
Năm 2023, Ban Thường vụ Hội nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời thường xuyên rà soát các quy định, quy chế mới của cấp trên để kịp thời bổ sung Quy chế làm việc.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã năm 2023

MẪU 01-HD/HU

ỦY BAN MTTQ
XÃ……………
*
Số /BC-BTT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ XÃ

NĂM 2023

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc.

Báo cáo tổng kết thi hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN
XÃ………….
*
Số /BC-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..….…, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
—–

Thực hiện Kế hoạch số /KH-TTHĐND ngày /11/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổng kết thi hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả thi hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn, cụ thể như sau:
A. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Ngay sau khi Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành, thực hiện các

Báo cáo kiểm điểm của Chủ tịch (Phó chủ tịch) Hội liên hiệp phụ nữ xã năm 2023

Mẫu 2B-HD/HU
ĐẢNG BỘ ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: …………
…….., ngày 30 tháng 11 năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2023
(Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..
Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên
Chức vụ chính quyền: …………………………………………………….
Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch (Phó chủ tịch) Hội liên hiệp phụ nữ xã
Đơn vị công tác: ……………………….………………………….……..
Chi bộ……………………………….…………………………. ………..
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc; liên hệ các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bản thân có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; tin tưởng và thường xuyên học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn Thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thể hiện chính kiến, lập trường rõ ràng trước những vấn đề mới, vấn đề khó, nhạy cảm phức tạp.