Tiểu luận: Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chú Minh của Đảng ta về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay

MỞ ĐẦU

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc, là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng, thể hiện một trí tuệ mẫn tiệp, một tầm nhìn vượt thời đại, và trên hết là một tấm lòng luôn luôn hướng về nhân dân, về đất nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện ở việc kiên định con đường chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện triệt để tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; luôn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng và thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; vận dụng sáng tạo tư tưởng đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế để tạo xung

Tham luận tại Đại hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027

THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI HỘI CCB XÃ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
Chủ đề: Hội CCB xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia
xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, hội viên trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tôi cũng rất tin tưởng Hội Cựu chiến binh xã nhà sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội,sau đây tôi xin tham luận với chủ đề Hội CCB xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.

Tham luận của Bí thư chi đoàn nhà trường tại đại hội đoàn TNCS Hồ Chí MInh nhiệm kỳ 2022 – 2027

THAM LUẬN
CỦA CHI HỘI TRƯỞNG CỰU CHIẾN BINH
TẠI ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Chủ đề: Chi hội cựu chiến binh với phong trào cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới)
——————

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.
Kính thưa Đại hội!
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách mời và các đại biểu đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội!
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội CCB nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội. Báo cáo có kết cấu khoa học, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, thực hiện các nhiệm vụ và phong trào trọng tâm; trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế yếu kém nhiệm kỳ qua, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề: Chi hội CCB thôn …………với phong trào cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới,.

Tham luận tại Đại hội Hội cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027

THAM LUẬN
CỦA CHI HỘI TRƯỞNG CỰU CHIẾN BINH
TẠI ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Chủ đề: Chi hội cựu chiến binh với phong trào cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới)
——————

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.
Kính thưa Đại hội!
Được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách mời và các đại biểu đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội!
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội CCB nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội. Báo cáo có kết cấu khoa học, dung lượng hợp lý, đã đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, thực hiện các nhiệm vụ và phong trào trọng tâm; trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế yếu kém nhiệm kỳ qua, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin tham luận với chủ đề: Chi hội CCB thôn …………với phong trào cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới,.

Tiểu luận: Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần ở Việt Nam

DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT

CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT
HĐQT Hội đồng quản trị
BKS Ban Kiểm soát
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
CTCP Công ty cổ phần

MỤC LỤC

Nội dung Trang
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 Một số vấn đề lý luận về cơ cấu tổ chức
1.1. Cơ cấu tổ chức
1.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chứ
CHƯƠNG 2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và yêu cầu cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp
2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp
2.2. Yêu cầu cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 3 Cơ cấu tổ chức trong Công ty cổ phẩn ở Việt Nam
3.1. Mô hình tổ chức của CTCP có sự tham gia của Ban kiểm soát
3.2. Mô hình tổ chức của CTCP có sự tham gia của Ban kiểm toán nội bộ và thành viên độc lập.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như Vốn kinh doanh chiến lược kinh doanh. đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường.
Khác với cơ cấu tổ chức theo hướng đơn giản, tinh gọn của các loại hình công ty đối nhân, cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần khá phức tạp. Bởi lẽ, công ty cổ phần là loại hình công ty có sự tham gia của rất nhiều thành viên nên cần có cơ chế kiểm soát và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo cho công ty hoạt động hiệu quả. Vì vậy, nghiên cứu về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 là việc làm cần thiết. Từ các kiến thức trong học tập và thực tiễn, tôi lựa chọn đề tài “Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần ở Việt Nam” làm tiểu luận học phần Công tác tổ chức.