Chương trình hành động của Trưởng công an huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Tôi rất vui mừng được giới thiệu là một trong những ứng cử viên lực lượng vũ trang ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số……., đây là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao mà mỗi ứng cử viên đều ý thức được rất rõ. Bản thân tôi khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND

Chương trình hành động của Trưởng phòng Nội vụ huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Tôi rất vui mừng được giới thiệu là một trong những ứng cử viên cơ quan làm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số……., đây là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao mà mỗi ứng cử viên đều ý thức được rất rõ. Bản thân tôi khi được giới

Chương trình hành động của Trưởng phòng văn hóa ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là việc làm, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chương trình hành động của Chính trị viên Ban chỉ huy QS huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CHÍNH TRỊ VIÊN BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 – 2021
————————–

Kính thưa ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri.
Hôm nay, Tôi rất vui mừng được cùng với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số…….tiếp xúc cử tri xã…..để vận động bầu cử. Đây là hoạt động theo quy định của Luật, là cơ hội, là điều kiện để các ứng cử viên chúng tôi được giới thiệu chương trình hành động của mình với cử tri và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với các ứng cử viên.
Lời đầu tiên cho phép tôi cùng với các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số ………… xin được gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các quý vị đại biểu, toàn thể các vị cử tri lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.