Tham luận: Nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới.

THAM LUẬN
Của Bí thư Đoàn xã tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã…….
Lần thứ…… nhiệm kỳ 2015 – 2020
—–

Kính thưa……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình bày tại hội nghị. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, kết cấu khoa học, lô gic, dung lượng hợp lý, thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành Đảng bộ khóa ….. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, để làm rõ hơn các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm, đóng góp xây dựng phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, sau đây Tôi xin tham luận với chủ đề: Nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới.

Tham luận của Bí thư chi bộ tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
CỦA BÍ THƯ CHI BỘ TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————
Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.
Kính thưa Đại hội!
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa 22 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 22.

Tham luận của đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa 22 trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 22. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội,sau đây tôi xin tham luận với chủ đề Hội LHPN xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.

Tham luận đại biểu Hội nông dân tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
CỦA HỘI NÔNG DÂN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa XII trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 12. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội,sau đây tôi xin tham luận với chủ đề Hội nông dân xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.
Kính thưa Đại hội,
Nhiệm kỳ qua bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện và Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, Hội nông dân xã đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác hội từ việc xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xây dựng đảng, chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động,

Tham luận của Hội CCB tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
CỦA ĐẠI BIỂU HỘI CCB TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa XII trình Đại hội. Báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu, đặc biệt việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã thể hiện nghiêm túc, cầu thị, tư duy đổi mới của Ban chấp hành khóa 12. Tôi cũng rất tin tưởng Đảng bộ chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội,sau đây tôi xin tham luận với chủ đề Hội CCB xã tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng các mô hình.