Phát biểu (Lời hứa) của đại diện Ban chấp hành khóa mới trước đại hội

BÀI PHÁT BIỂU
CỦA ĐẠI DIỆN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA …………..
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—–

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các quý vị đại biểu khách mời.
Kính thưa Đại hội!
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã ….. lần thứ …….. nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm …. đồng chí. Các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành khóa mới đều trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt cao, trúng với phương án nhân sự Ban Chấp hành khóa ….. trình Đại hội. Điều đó đã thể hiện

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 2 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2009 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
—————-

Thực hiện Công văn số -CV/HU của Huyện ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2009 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Đảng ủy xã…..báo cáo kết quả 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, trên địa bàn xã cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH; NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 290-QĐ/TW
………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên …….ha, dân số ……….người. Đảng bộ xã có …..đảng viên, đang sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác. Khối dân vận xã có….Tổ dân vận với….thành viên.
* Thuận lợi:
– Trong những năm qua, với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, kinh tế xã hội của địa phương có bước phát triển mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.
– Tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
– Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân vận, nên đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định 290 của Bộ Chính trị.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………….
ĐẢNG ỦY XÃ……………….
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng
nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025
———-

Thực hiện Hướng dẫn số -HD/HU ngày /3/2020 của Huyện ủy về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy xã ….báo cáo kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:
I. Khái quát đặc điểm tình hình chung
* Khái quát chung:
……………là xã nằm ở phía…….của huyện, có diện tích tự nhiên…..ha, dân số …..người, sinh sống ở….thôn dân cư. Hiện nay, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở …chi bộ. Ban chấp hành Đảng ủy có ….đồng chí, Ban Thường vụ có ….đồng chí. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có…..đồng chí, gồm Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và …ủy viên.
* Những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020
+ Thuận lợi.
– Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác xây dựng đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng nói riêng.

Tham luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025

THAM LUẬN
GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH LẦN THỨ XXX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
————

Kính thưa Đoàn chủ tịch
Kính thưa Đại hội.
Được sự đồng ý và trên cơ sở gợi ý của Đoàn chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin phát biểu tham luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thứ nhất: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX có bố cục hợp lý, đã đánh giá, làm rõ, nêu bật được những thành quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển và chuyển dịch cơ

Tham luận góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

THAM LUẬN
GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
——————-

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Thưa toàn thể Đại hội.
Được sự đồng ý và trên cơ sở gợi ý thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, sau đây tôi xin góp ý vào các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa Đại hội!
Tôi rất đồng tình với ý kiến của đại biểu ……. – đại biểu đoàn đại biểu chi bộ thôn ….. về tính công phu, nghiêm túc, bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, dễ hiểu của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo chính trị, tôi xin góp ý vào nội dung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đề xuất với Đảng các giải pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.