Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Giai đoạn 2009 – 2019
—–

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019. Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Bài dự thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phần 1:

Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội?
Trả lời:
Tín dụng chính sách xã hội là một trong những trụ cột quan trọng trong các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an ninh xã hội.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định 244-QĐ/TW của BCH Trung ương

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 7 năm 2019
BÁO CÁO
Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
—————-

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Huyện ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả như sau:

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
—–

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày 30 tháng 6 năm 2019 của BTV Huyện ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW trên địa bàn, cụ thể như sau:

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 8/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
—————-

Thực hiện Kế hoạch số -KH/HU ngày 30 tháng 6 năm 2019 của BTV Huyện ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 8/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW trên địa bàn cụ thể như sau:
a