Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh năm 2018

HỘI CCB HUYỆN …..
HỘI CCB XÃ………………
*
Số – BC/ĐU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
…………, ngày tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ ………
NĂM 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 18-HD/TU ngày 15/10/2018 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 09-HD/HU ngày 02/11/2018 của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2018, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã …….xin nghiêm túc kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được.
1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.
Ban Chấp hành Hội CCB xã đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kết luận,

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nông dân xã năm 2018

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN ….. HND XÃ…………………….
*
Số – BC/HND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
…………, ngày tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN XÃ ………
NĂM 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 18-HD/TU ngày 15/10/2018 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 09-HD/HU ngày 02/11/2018 của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2018, Ban Chấp hành Hội nông dân xã …….xin nghiêm túc kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được.
1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ năm 2018

HỘI LHPN HUYỆN …..
HỘI LHPN XÃ………………
*
Số – BC/ĐU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
…………, ngày tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN XÃ ………
NĂM 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 18-HD/TU ngày 15/10/2018 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 09-HD/HU ngày 02/11/2018 của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2018, Ban Chấp hành Hội LHPN xã …….xin nghiêm túc kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

Báo cáo lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày 05 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO
của người được lấy phiếu tín nhiệm
—–

Kính gửi: ……………………………………………..…

– Họ và tên:
– Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ………….
– Đơn vị công tác: Đảng ủy xã……………………………………………….
Căn cứ Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Hướng dẫn số 08-HD/HU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện và cơ sở, tôi xin báo cáo như sau:

Báo cáo lấy phiếu tín nhiệm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày 05 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO
của người được lấy phiếu tín nhiệm
—–

Kính gửi: ……………………………………………..…

– Họ và tên:
– Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
– Đơn vị công tác: Đảng ủy xã……………………………………………….
Căn cứ Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện và cơ sở, tôi xin báo cáo như sau:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống