Tiểu luận: Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chú Minh của Đảng ta về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay

MỞ ĐẦU

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc, là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng, thể hiện một trí tuệ mẫn tiệp, một tầm nhìn vượt thời đại, và trên hết là một tấm lòng luôn luôn hướng về nhân dân, về đất nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện ở việc kiên định con đường chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện triệt để tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; luôn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng và thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; vận dụng sáng tạo tư tưởng đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế để tạo xung

Loại file : word số trang : 13 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

MỞ ĐẦU

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc, là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng, thể hiện một trí tuệ mẫn tiệp, một tầm nhìn vượt thời đại, và trên hết là một tấm lòng luôn luôn hướng về nhân dân, về đất nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện ở việc kiên định con đường chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện triệt để tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; luôn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng và thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; vận dụng sáng tạo tư tưởng đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế để tạo xung

Các bài viết liên quan