Bản cam kết tu dưỡng và rèn luyện năm 2018

,
ĐẢNG BỘ……………………………..
CHI BỘ………………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày….. tháng ….. năm 2018

BẢN CAM KẾT
tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu năm 2018

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………..
Chức vụ đảng:………………………………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………
Sinh hoạt Đảng tại chi bộ: …………………………………………………………….
Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TU, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể như sau:
1. Về tư tưởng, chính trị
Bản thân cam kết giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành, nói, viết, làm đúng cương lĩnh chính trị, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50000

Tài liệu này được tính phí là : 50000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

,
ĐẢNG BỘ……………………………..
CHI BỘ………………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày….. tháng ….. năm 2018

BẢN CAM KẾT
tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu năm 2018

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………..
Chức vụ đảng:………………………………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………
Sinh hoạt Đảng tại chi bộ: …………………………………………………………….
Sau khi nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TU, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể như sau:
1. Về tư tưởng, chính trị
Bản thân cam kết giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành, nói, viết, làm đúng cương lĩnh chính trị, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của

Các bài viết liên quan