Tiểu luận: Đảng lãnh đạo công tác đối ngoại thời kỳ đổi mới

PHẦN MỞ ĐẦU

Từ giữa những năm 80, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới: Xu thế vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong hình thái cùng tồn tại hoà bình giữa các nước có chế độ chính trị – xã hội khác nhau ngày càng gia tăng; phát triển kinh tế trở thành mục tiêu hàng đầu đối với các quốc gia. Quan hệ quốc tế đã chuyển từ căng thẳng sang hoà dịu, từ đối đầu sang đối thoại, từ hai cực sang đa cực, làm nảy sinh xu hướng nhất thể hoá quốc tế, toàn cầu hoá, phô thuộc lẫn nhau. Tình hình nước ta gặp nhiều khó khăn, phức tạp: Khủng hoảng kinh tế – xã hội; sự bao vây cô lập của các thế lực thù địch, làm trầm trọng thêm khủng hoảng và làm suy giảm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, trải qua gần 20 năm thực hiện đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn: Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài trầm trọng, từ đó nâng cao vị thế của dân téc, chuyển nước ta sang một chặng đường mới của thời kỳ quá độ: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Mét trong những nhân tố góp phần quyết định thành công của công cuộc đổi mới là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên lĩnh vực đối ngoại. Công tác đối ngoại đúng đắn đã cho phép Đảng – Nhà nước khai thác tốt các nhân tố quốc tế, kết hợp sức mạnh dân téc và sức mạnh thời đại một cách có hiệu quả. Công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời kỳ (1986 – 2001) đổi mới mang đậm bản sắc dân téc, truyền thống ngoại giao trong lịch sử và được nâng cao lên tầm cao mới. Việc nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng với công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới (1986 – 2001) nhằm làm rõ những quyết sách đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong 15 năm đổi mới.
Thông qua việc nghiên cứu quá trình lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới (1986 – 2001), tác giả mong muốn được trang bị cho bản thân sâu sắc hơn kiến thức chuyên môn, để phục vụ tốt hơn cho công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng. Với những lý do nêu trên, nên tôi chọn đề tài nghiên cứu: Đảng lãnh đạo công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới (1986 – 2001) làm bài tiểu luận học phần: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay.

Loại file : word số trang : 30 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

PHẦN MỞ ĐẦU

Từ giữa những năm 80, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới: Xu thế vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong hình thái cùng tồn tại hoà bình giữa các nước có chế độ chính trị – xã hội khác nhau ngày càng gia tăng; phát triển kinh tế trở thành mục tiêu hàng đầu đối với các quốc gia. Quan hệ quốc tế đã chuyển từ căng thẳng sang hoà dịu, từ đối đầu sang đối thoại, từ hai cực sang đa cực, làm nảy sinh xu hướng nhất thể hoá quốc tế, toàn cầu hoá, phô thuộc lẫn nhau. Tình hình nước ta gặp nhiều khó khăn, phức tạp: Khủng hoảng kinh tế – xã hội; sự bao vây cô lập của các thế lực thù địch, làm trầm trọng thêm khủng hoảng và làm suy giảm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, trải qua gần 20 năm thực hiện đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn: Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài trầm trọng, từ đó nâng cao vị thế của dân téc, chuyển nước ta sang một chặng đường mới của thời kỳ quá độ: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Mét trong những nhân tố góp phần quyết định thành công của công cuộc đổi mới là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên lĩnh vực đối ngoại. Công tác đối ngoại đúng đắn đã cho phép Đảng – Nhà nước khai thác tốt các nhân tố quốc tế, kết hợp sức mạnh dân téc và sức mạnh thời đại một cách có hiệu quả. Công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời kỳ (1986 – 2001) đổi mới mang đậm bản sắc dân téc, truyền thống ngoại giao trong lịch sử và được nâng cao lên tầm cao mới. Việc nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng với công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới (1986 – 2001) nhằm làm rõ những quyết sách đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong 15 năm đổi mới.
Thông qua việc nghiên cứu quá trình lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới (1986 – 2001), tác giả mong muốn được trang bị cho bản thân sâu sắc hơn kiến thức chuyên môn, để phục vụ tốt hơn cho công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng. Với những lý do nêu trên, nên tôi chọn đề tài nghiên cứu: Đảng lãnh đạo công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới (1986 – 2001) làm bài tiểu luận học phần: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay.

Các bài viết liên quan