Luận văn: Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là nhân tố cơ bản để Đảng không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, đưa cách mạng Việt Nam đi từ từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Những thành tựu của cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua, cũng chính là thắng lợi của quá trình xây dựng Đảng theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc. Qua tôi luyện thử thách, Đảng ta không ngừng trưởng thành, xây dựng nên những truyền thống vô cùng quý báu, góp phần nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh để đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thử thách, nhằm thực hiện mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
Gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức, nguy cơ không nhỏ, đặc biệt tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta.
Hiện nay nước ta đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới: Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Vậy phải làm thế nào cho đất nước phát triển kinh tế nhanh hơn, đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, khai thác được thuận lợi, nắm chắc thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thử thách, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết, quyết tâm cao. Đảng phải có bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực tổ chức, lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn thử thách trong bối cảnh hiện nay.
Trong thời qua, Đảng ta không chỉ tập trung nâng tầm trí tuệ, giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ… mà còn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các đảng bộ cơ sở. Do đó chất lượng các đảng bộ cơ sở từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao sự trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng.

Loại file : word - Năm 2016 số trang : 77 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là nhân tố cơ bản để Đảng không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, đưa cách mạng Việt Nam đi từ từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Những thành tựu của cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua, cũng chính là thắng lợi của quá trình xây dựng Đảng theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc. Qua tôi luyện thử thách, Đảng ta không ngừng trưởng thành, xây dựng nên những truyền thống vô cùng quý báu, góp phần nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh để đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thử thách, nhằm thực hiện mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
Gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức, nguy cơ không nhỏ, đặc biệt tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta.
Hiện nay nước ta đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới: Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. Vậy phải làm thế nào cho đất nước phát triển kinh tế nhanh hơn, đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, khai thác được thuận lợi, nắm chắc thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thử thách, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết, quyết tâm cao. Đảng phải có bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực tổ chức, lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn thử thách trong bối cảnh hiện nay.
Trong thời qua, Đảng ta không chỉ tập trung nâng tầm trí tuệ, giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ… mà còn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các đảng bộ cơ sở. Do đó chất lượng các đảng bộ cơ sở từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao sự trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng.

Các bài viết liên quan