BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 244-QĐ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 4 năm 2024
BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI)
——-

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (sau đây gọi tắt là Quy chế bầu cử trong Đảng), Ban chấp hành Đảng bộ xã …..báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, cụ thể như sau:
MỞ ĐẦU
………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên …….ha, dân số ……….người. Năm 2014, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác.
Năm 2024, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác.
Từ năm 2014 đến nay, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng,

Loại file : word số trang : 11 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thành công, bạn gọi số máy 0941.404.792, hoặc kết bạn Zalo số 0941.404.792 để được hỗ trợ gửi tài liệu theo yêu cầu

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 4 năm 2024
BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI)
——-

Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (sau đây gọi tắt là Quy chế bầu cử trong Đảng), Ban chấp hành Đảng bộ xã …..báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, cụ thể như sau:
MỞ ĐẦU
………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên …….ha, dân số ……….người. Năm 2014, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác.
Năm 2024, Đảng bộ xã có …..đảng viên, sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác.
Từ năm 2014 đến nay, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng,

Các bài viết liên quan