Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã

BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN

1. Lời giới thiệu:
Đội ngũ cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, trong hoạt động công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nói riêng và của hệ thống chính trị nói chung xét cho cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức.
Trong hệ thống chính trị nước ta, xã, phường, thị trấn (cấp cơ sở) là nền tảng của hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội quốc gia; là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi giải quyết trực tiếp các vấn đề của người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vừa là bộ phận cấu thành, vừa là chủ thể quản lý của bộ máy chính quyền ở cấp xã, là nhân tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, cũng như trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương. Trước yêu cầu mới, phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ cơ sở ngang tầm nhiệm vụ là việc cấp bách, đồng thời có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Do vậy, quản lý và nhận biết được thực trạng năng lực của đội ngũ CB, CC cấp xã là yếu tố cơ bản có tính quyết định góp phần đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao năng lực đội ngũ CB, CC nhằm đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước ở cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã hay còn gọi là cấp cơ sở).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn. Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở”. Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã xác định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Trong các chính sách về cán bộ, công chức, những năm gần đây chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được Đảng, Nhà nước quan tâm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và mang lại những kết quả tích cực. Song nhìn chung, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã vẫn còn nhiều bất cập; chưa tạo được động lực thúc đẩy cán bộ, công chức tự giác, hăng say nỗ lực làm việc, tận tâm, tận lực với việc công; chất lượng cán bộ, công chức cấp xã còn thấp, chưa thu hút được người trẻ tuổi, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt vào làm việc và gắn bó lâu dài ở cấp xã; nhiều vướng mắc, bức xúc của người dân chưa được giải quyết, nhiều sai phạm ở cơ sở bắt nguồn từ phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức cấp xã. Điều đó đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi địa phương. Từ thực tế đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các chính sách đối với CB,CC cấp xã; các địa phương cần chủ động đề ra các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn cấp xã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Loại file : word số trang : 10 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN

1. Lời giới thiệu:
Đội ngũ cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, trong hoạt động công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nói riêng và của hệ thống chính trị nói chung xét cho cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức.
Trong hệ thống chính trị nước ta, xã, phường, thị trấn (cấp cơ sở) là nền tảng của hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội quốc gia; là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi giải quyết trực tiếp các vấn đề của người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vừa là bộ phận cấu thành, vừa là chủ thể quản lý của bộ máy chính quyền ở cấp xã, là nhân tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, cũng như trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương. Trước yêu cầu mới, phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ cơ sở ngang tầm nhiệm vụ là việc cấp bách, đồng thời có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Do vậy, quản lý và nhận biết được thực trạng năng lực của đội ngũ CB, CC cấp xã là yếu tố cơ bản có tính quyết định góp phần đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao năng lực đội ngũ CB, CC nhằm đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước ở cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã hay còn gọi là cấp cơ sở).
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn. Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở”. Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã xác định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Trong các chính sách về cán bộ, công chức, những năm gần đây chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được Đảng, Nhà nước quan tâm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và mang lại những kết quả tích cực. Song nhìn chung, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã vẫn còn nhiều bất cập; chưa tạo được động lực thúc đẩy cán bộ, công chức tự giác, hăng say nỗ lực làm việc, tận tâm, tận lực với việc công; chất lượng cán bộ, công chức cấp xã còn thấp, chưa thu hút được người trẻ tuổi, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt vào làm việc và gắn bó lâu dài ở cấp xã; nhiều vướng mắc, bức xúc của người dân chưa được giải quyết, nhiều sai phạm ở cơ sở bắt nguồn từ phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức cấp xã. Điều đó đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi địa phương. Từ thực tế đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các chính sách đối với CB,CC cấp xã; các địa phương cần chủ động đề ra các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn cấp xã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Các bài viết liên quan