Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ ……………………
ĐẢNG ỦY XÃ …..
*
Số……. – QĐ/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày …… tháng ….. năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã,
Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy xã …..
khóa ……, nhiệm kỳ 2020-2025
————–

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi thành Điều lệ Đảng;
– Căn cứ Quy định 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.
Căn cứ Quy chế làm việc số …..-QC/HU ngày …../……/….. của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã………. lần thứ…..nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã …… họp ngày …./…../……
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy khóa ….., nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng Đảng ủy; các Ban của Đảng ủy; MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể liên quan; các Chi bộ trực thuộc và các đồng chí Đảng ủy viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– TT Huyện ủy (b/c);
– TT ĐU, HĐND, UBND xã (t/h);
– Như Điều 2 (t/h);
– Lưu VP. T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ, BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ ……. KHOÁ ….., NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Ban hành kèm theo QĐ số – QĐ/ĐU, ngày …./…../…… của BCH Đảng bộ xã)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mọi hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ xã (gọi tắt là Đảng ủy), Ban Thường vụ Đảng ủy (gọi tắt là Ban Thường vụ), Thường trực Đảng ủy và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành (gọi tắt là Đảng ủy viên) phải chấp hành các nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định của mình.

Loại file : word số trang : 19 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ ……………………
ĐẢNG ỦY XÃ …..
*
Số……. – QĐ/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày …… tháng ….. năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã,
Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy xã …..
khóa ……, nhiệm kỳ 2020-2025
————–

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi thành Điều lệ Đảng;
– Căn cứ Quy định 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.
Căn cứ Quy chế làm việc số …..-QC/HU ngày …../……/….. của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã………. lần thứ…..nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã …… họp ngày …./…../……
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy khóa ….., nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng Đảng ủy; các Ban của Đảng ủy; MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể liên quan; các Chi bộ trực thuộc và các đồng chí Đảng ủy viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– TT Huyện ủy (b/c);
– TT ĐU, HĐND, UBND xã (t/h);
– Như Điều 2 (t/h);
– Lưu VP. T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ, BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ ……. KHOÁ ….., NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Ban hành kèm theo QĐ số – QĐ/ĐU, ngày …./…../…… của BCH Đảng bộ xã)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mọi hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ xã (gọi tắt là Đảng ủy), Ban Thường vụ Đảng ủy (gọi tắt là Ban Thường vụ), Thường trực Đảng ủy và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành (gọi tắt là Đảng ủy viên) phải chấp hành các nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định của mình.