Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN
Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng
———————————-

Họ và tên:…………………………………………………………………
Chức vụ ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác:…………………………………………………………..
Sau khi được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là một đảng viên, căn cứ vị trí, nhiệm vụ công tác được giao, tôi xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể như sau nội dung như sau:
Thứ nhất: Bản thân cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, điểm mới trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đó là:
Nghị quyết Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI, của các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Trong đó, những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, đều hiện diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể như sau:

Loại file : word số trang : 6 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN
Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng
———————————-

Họ và tên:…………………………………………………………………
Chức vụ ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác:…………………………………………………………..
Sau khi được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là một đảng viên, căn cứ vị trí, nhiệm vụ công tác được giao, tôi xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể như sau nội dung như sau:
Thứ nhất: Bản thân cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, điểm mới trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đó là:
Nghị quyết Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI, của các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Trong đó, những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, đều hiện diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể như sau:

Các bài viết liên quan