Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã năm 2020

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………….
ĐẢNG ỦY XÃ…………………….
*
Số – BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ………
NĂM 2020

Căn cứ Hướng dẫn số ….-HD/BTCTW ngày …/…/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số …..-HD/TU ngày …/…/2019 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số ….-HD/HU ngày …./…/2019 của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã nghiêm túc kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được.
1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ.
Ban chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc quán triệt, các chủ trương các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Năm 2020 đã tổ chức học tập, quán triệt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 15/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020; Thông báo 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Ban Bí thư về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp , gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Thông báo kết luận số 160-TB/TW của ngày 17/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 14/2/2020 của bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 77-KL/TW

Loại file : word số trang : 16 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………….
ĐẢNG ỦY XÃ…………………….
*
Số – BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ………
NĂM 2020

Căn cứ Hướng dẫn số ….-HD/BTCTW ngày …/…/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số …..-HD/TU ngày …/…/2019 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số ….-HD/HU ngày …./…/2019 của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã nghiêm túc kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được.
1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ.
Ban chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc quán triệt, các chủ trương các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Năm 2020 đã tổ chức học tập, quán triệt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 15/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020; Thông báo 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Ban Bí thư về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp , gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Thông báo kết luận số 160-TB/TW của ngày 17/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 14/2/2020 của bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 77-KL/TW

Các bài viết liên quan