Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn năm 2019

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………….
ĐẢNG ỦY XÃ…………………….
*
Số – BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) ………
NĂM 2019

Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số …..-HD/TU ngày …/…/2019 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số ….-HD/HU ngày …./…/2019 của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2019, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã túc kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được.
1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Loại file : word số trang : 14 Phí dowload 100000

Tài liệu này được tính phí là : 100000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………….
ĐẢNG ỦY XÃ…………………….
*
Số – BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) ………
NĂM 2019

Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số …..-HD/TU ngày …/…/2019 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số ….-HD/HU ngày …./…/2019 của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2019, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã túc kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được.
1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Các bài viết liên quan