bài thu hoạch học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………………, ngày 06 tháng 7 năm 2018

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII
—————————-

Họ và tên:……………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………
Chức vụ, đơn vị công tác……………………………………………………..
Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………..
Thực hiện Kế hoạch số ……-KH/ĐU ngày …. tháng …. năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Trên cơ sở những nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm được Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng bộ, cùng với việc tự nghiên cứu, tìm hiểu nội dung các nghị quyết trong Văn kiện và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi viết thu hoạch học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII với 2 nội dung cơ bản đó là: (1) Nhận thức của bản thân về nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết 26-NQ/TW, nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW); (2) Liên hệ thực tiễn bản thân với chức trách nhiệm vụ được giao để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
I. Nhận thức của bản thân về những nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII:
1. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Nghị quyết 26-NQ/TW đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ năm 1997 đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi

Loại file : word số trang : 9 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………………, ngày 06 tháng 7 năm 2018

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII
—————————-

Họ và tên:……………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………
Chức vụ, đơn vị công tác……………………………………………………..
Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………..
Thực hiện Kế hoạch số ……-KH/ĐU ngày …. tháng …. năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Trên cơ sở những nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm được Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng bộ, cùng với việc tự nghiên cứu, tìm hiểu nội dung các nghị quyết trong Văn kiện và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi viết thu hoạch học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII với 2 nội dung cơ bản đó là: (1) Nhận thức của bản thân về nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết 26-NQ/TW, nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW); (2) Liên hệ thực tiễn bản thân với chức trách nhiệm vụ được giao để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
I. Nhận thức của bản thân về những nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII:
1. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Nghị quyết 26-NQ/TW đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ năm 1997 đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi

Các bài viết liên quan